Nɩ ɩna bɔɔ

Sɩ khɛrɛ paarɩkɛ sɩ puno sa n khʋy kha na nɛrɛ. Sɩ gbɛbɩrɛ thɩ̃ɛsɔ dɩ sa n ƴaal sɩ tɩnɛna nɩ.  Thãgbaa ʋlfɛ tɩ̃ sɛbɛ ɩkhasɔ gɩ, na sɛbɛ kpɩɩsɔɔkɛ na bulo nɩnɩ. Nɩɛsɔ hakɛ, kɛ Oje na tibil ɩkhasɔ khɩnɩ. Fotosɔ hakɛ dakha na yɩnɩ.Thãgbaa ʋlfɛ phaakɛ wɩ sonɩ na nɔ khew, na Jejuu fɩlɩmɩ hakɛ.

Nɩ hɩnɛ, ado nɩ hananɛ bulele nɩ thɔna sar.

Sɩ n we ner paarɩkɛ, sɩ puno sa n tɩnɛ kha kpɩɛrɛ.

Pa bulo 'lobiire mɩa kɩɛr jɔɔ.

Thãgbaa n bɔna nɩ !

mil400X300.jpg
Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.